اخبار
روحانیون ماهیت حقوق بشر آمریکایی را افشا کنند
ايجاد اميد امر به معروف و دلسرد نكردن نهي از منكر است
اولويت مصلحت مردم است
روح فرهنگ عامل شكوفايي، شادابي و ماندگاري جامعه است
به کارگیری نخبگان و شایستگان ایرانی، شرط اصلی برای نیل به تولید دانش بنیان و اشتغالزا،
نوروز و شکوفایی طبیعت، نشانه زیباطلبی خداوند و یادآور روز رستاخیز است
پیام تبریک مشاور رئیس جمهور
قدرت خداوند در خلق تنوع است
مودت به اهل بیت واجب است
نخستین فرماندار خانم دولت سیزدهم منصوب شد