جمعه 29 شهريور 1398  
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
منشور دولت تدبیر و امید