جمعه 2 فروردين 1398  
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
منشور دولت تدبیر و امید