جمعه 27 فروردين 1400  
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
منشور دولت تدبیر و امید