يكشنبه 29 مهر 1397  
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
منشور دولت تدبیر و امید